Algemene / voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

A KORTETERMIJNVERHURING

1 De handelstransactie gaat om verhuring van levende planten en bloemen, bloemencomposities en toebehoren zoals cache-pots, manden, bakken of doeken, en sfeeraccommodaties door Plantrent bvba.

2 De planten en materialen worden verhuurd voor een welbepaalde, afgesproken periode. Bij overschrijding van de afgesproken termijn kan een toeslag van 10% per dag aangerekend worden.

3 De prijzen worden ofwel per plant ofwel via een totaalprijs per event aangerekend, af bedrijf, exclusief btw. Transport door Plantrent bvba kan apart aangerekend worden.

4 Elke bestelling dient schriftelijk per brief, fax of e-mail te gebeuren en door beide partijen bevestigd te worden. Op de bestelbon moet vermeld staan: prijs, aantal planten en materialen en de waarde hiervan, de plaats, datum en duur van huur en wijze van transport.

5 De verhuurde planten en materialen blijven steeds eigendom van Plantrent bvba. De klant wordt geacht de planten met zorg te behandelen, ze te beschermen tegen koude, warmte, wind of droogte, ze voldoende water te geven indien nodig, en dient te voorkomen dat andere vloeibare of vaste stoffen aan de planten gegeven worden. De planten dienen steeds op veilige afstand van warmtebron of luchtblazer geplaatst te worden .

6 De planten worden in goede staat afgeleverd. Indien buiten de wil van de verhuurder door de huurder onregelmatigheid wordt vastgesteld, moet dit binnen de 24 uur aan de verhuurder gemeld worden. Alle schade veroorzaakt aan de planten tijdens de termijn van de verhuring, tijdens het vervoer heen en terug, of tijdens de plaatsing valt ten laste van de huurder, om het even door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij ontvreemding, ook door derden, of schade van welke aard of grootte, wat de oorzaak ook weze, is de huurder gebonden de waarde te vergoeden aan de verhuurder.

7 De gehuurde planten worden ter beschikking gesteld zolang de voorraad strekt. Bij gebrek aan voldoende beschikbare maten of aantallen, door heirkracht of andere omstandigheid, behoudt de verhuurder het recht wijziging aan te brengen in aantal, soort, maat of kleur, die de bestelde planten het dichtst benadert, zonder aanpassing van prijs.

8 Bij annulering binnen de 48 uur voor afgesproken levering door de huurder, kan een schadevergoeding worden geëist van 30% van de totaalprijs wegens inkomstenderving en contractbreuk.

B LANGETERMIJNVERHURING

9 Elke langetermijnverhuring is onderhevig aan een apart contract tussen Plantrent bvba en klant, waarin alle modaliteiten van de handelstransactie vermeld staan.

C VERKOOP

10 Voor elke verkoop van materialen of planten wordt een aparte bestelbon met omschrijving der goederen, met aard en datum van levering opgemaakt.

D BETALING

11 Elke klant wordt geacht bij het aangaan van een verbintenis met Plantrent bvba haar algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

12 Elke factuur dient betaald te worden bij ontvangst, uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen door de klant met schriftelijk akkoord van de verhuurder. Bij wanbetaling kan, na wettelijk geregelde aanmaning en ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar aangerekend worden en een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

E GESCHILLEN

13 Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Neem contact op